عنوان
فروشگاه تخصصی منابع آزمون USMLE

محصولات وب سایت

  • به روز شده ها
  • تخفیف خورده ها
  • پیشنهادات ما
فروشگاه تخصصی منابع آزمون USMLE

کتابهای تخصصی

بیشتر
افزوده شد
تورنتو نوت 2023 / Toronto Notes 2023

تورنتو نوت 2023 / Toronto Notes 2023

3,000,000 تومان
افزوده شد
First Aid for the USMLE Step2ck 2023

First Aid for the USMLE Step2ck 2023

650,000 تومان
افزوده شد
٪50
Oxford Handbook of Paediatrics 3e (Oxford Medical Handbooks) 3rd Edition

Oxford Handbook of Paediatrics 3e (Oxford Medical Handbooks) 3rd Edition

1,900,000 تومان

950,000 تومان
افزوده شد
٪47
First Aid for the USMLE Step 1 2022, Thirty Second Edition 32nd Edition

First Aid for the USMLE Step 1 2022, Thirty Second Edition 32nd Edition

1,400,000 تومان

750,000 تومان
افزوده شد
٪50
کیس فایل های طب داخلی از مجموعه مشهور کیس فایل ها

کیس فایل های طب داخلی از مجموعه مشهور کیس فایل ها

1,700,000 تومان

850,000 تومان
افزوده شد
٪50
Case Files Neurology, Third Edition

Case Files Neurology, Third Edition

1,700,000 تومان

850,000 تومان
افزوده شد
٪50
Symptom to Diagnosis An Evidence Based Guide, Fourth Edition

Symptom to Diagnosis An Evidence Based Guide, Fourth Edition

1,500,000 تومان

750,000 تومان
افزوده شد
٪50
کتاب مشهور  Infectious Diseases A Case Study Approach 2021

کتاب مشهور Infectious Diseases A Case Study Approach 2021

1,000,000 تومان

500,000 تومان
افزوده شد
٪50
کتاب مشهور سوالات طب داخلی کومار و کلارک نسخه 2022

کتاب مشهور سوالات طب داخلی کومار و کلارک نسخه 2022

1,600,000 تومان

800,000 تومان
افزوده شد
٪50
کتاب مشهور ضروریات طب داخلی دیویدسون نسخه 2022

کتاب مشهور ضروریات طب داخلی دیویدسون نسخه 2022

1,700,000 تومان

850,000 تومان
افزوده شد
٪50
کتاب مشهور ضروریات طب داخلی کومار و کلارک نسخه 2022

کتاب مشهور ضروریات طب داخلی کومار و کلارک نسخه 2022

1,200,000 تومان

600,000 تومان
افزوده شد
٪50
کتاب مشهور طب داخلی کومار و کلارک نسخه 2022

کتاب مشهور طب داخلی کومار و کلارک نسخه 2022

2,200,000 تومان

1,100,000 تومان
افزوده شد
٪50
Clinical examination essentials (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Clinical examination essentials (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

1,000,000 تومان

500,000 تومان
افزوده شد
٪50
Examination medicine (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Examination medicine (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

1,300,000 تومان

650,000 تومان
افزوده شد
٪50
Acute medicine (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Acute medicine (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

2,000,000 تومان

1,000,000 تومان
افزوده شد
٪50
Chest X-Ray Made Easy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Chest X-Ray Made Easy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

700,000 تومان

350,000 تومان
افزوده شد
٪50
Cosmetic dermatology (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Cosmetic dermatology (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

2,000,000 تومان

1,000,000 تومان
افزوده شد
٪50
Pain management injection techniques (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Pain management injection techniques (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

1,600,000 تومان

800,000 تومان
افزوده شد
٪50
Clinical problems (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Clinical problems (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

1,200,000 تومان

600,000 تومان
افزوده شد
٪50
The ECG made easy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

The ECG made easy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

500,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪50
The ECG made easy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

The ECG made easy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

1,400,000 تومان

700,000 تومان
افزوده شد
٪50
ECG made easy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

ECG made easy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

780,000 تومان

390,000 تومان
افزوده شد
٪50
ECG made easy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

ECG made easy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

700,000 تومان

350,000 تومان
افزوده شد
٪50
Medicine in a Minute 1st Edition (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Medicine in a Minute 1st Edition (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

1,700,000 تومان

850,000 تومان
افزوده شد
٪50
Medicine in a Minute 1st Edition (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Medicine in a Minute 1st Edition (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

1,400,000 تومان

700,000 تومان
افزوده شد
٪50
Visual Mnemonics Medicine 2nd Edition (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Visual Mnemonics Medicine 2nd Edition (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

1,000,000 تومان

500,000 تومان
افزوده شد
٪50
Memorizing medicine (کیفیت سیاه و سفید)

Memorizing medicine (کیفیت سیاه و سفید)

1,600,000 تومان

800,000 تومان
افزوده شد
٪50
Memorizing medicine (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Memorizing medicine (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

1,000,000 تومان

500,000 تومان
افزوده شد
٪50
Physeo anatomy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Physeo anatomy (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

800,000 تومان

400,000 تومان
افزوده شد
٪50
Physeo biochemistry (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Physeo biochemistry (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

800,000 تومان

400,000 تومان
افزوده شد
٪50
Physeo biostatistics (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Physeo biostatistics (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

800,000 تومان

400,000 تومان
افزوده شد
٪50
Physeo embryology (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Physeo embryology (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

800,000 تومان

400,000 تومان
افزوده شد
٪44
Physeo microbiology (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Physeo microbiology (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

740,000 تومان

420,000 تومان
افزوده شد
٪43
physeo physiology (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

physeo physiology (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

730,000 تومان

420,000 تومان
افزوده شد
٪44
physeo psychiatry (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

physeo psychiatry (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

740,000 تومان

420,000 تومان
افزوده شد
٪50
Diagnosis: A Guide for Medical Trainees (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

Diagnosis: A Guide for Medical Trainees (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

1,000,000 تومان

500,000 تومان
افزوده شد
٪50
2020 Naplex Course Book (چاپ سیاه و سفید)

2020 Naplex Course Book (چاپ سیاه و سفید)

1,600,000 تومان

800,000 تومان
افزوده شد
٪50
microbiology and immunology (چاپ سیاه و سفید)

microbiology and immunology (چاپ سیاه و سفید)

700,000 تومان

350,000 تومان
افزوده شد
٪50
BRS Behavioral Science 8th Edition 2020 (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

BRS Behavioral Science 8th Edition 2020 (کیفیت چاپ سوپر پیکسل)

700,000 تومان

350,000 تومان
افزوده شد
٪50
Principles of Dentoalveolar Extractions 2021 (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Principles of Dentoalveolar Extractions 2021 (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,350,000 تومان

675,000 تومان
افزوده شد
٪50
Fundamentals of Pathology 2021 (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Fundamentals of Pathology 2021 (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,000,000 تومان

500,000 تومان
افزوده شد
٪50
AMC Handbook of Clinical Assessment (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

AMC Handbook of Clinical Assessment (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

780,000 تومان

390,000 تومان
افزوده شد
٪50
OSCEs for Medical Finals (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

OSCEs for Medical Finals (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

500,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪96
The Principles of Endodontics 3rd Edition (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

The Principles of Endodontics 3rd Edition (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

19,200,006 تومان

960,000 تومان
افزوده شد
٪50
Essentials of Dental Photography (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Essentials of Dental Photography (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,300,000 تومان

650,000 تومان
افزوده شد
٪50
Campbell-Walsh Urology 12th Edition Review (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Campbell-Walsh Urology 12th Edition Review (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

6,000,000 تومان

3,000,000 تومان
افزوده شد
٪50
Pediatrics Morning Report (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Pediatrics Morning Report (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,500,000 تومان

750,000 تومان
افزوده شد
٪50
Medicine Morning Report (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Medicine Morning Report (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,500,000 تومان

750,000 تومان
افزوده شد
٪50
Obstetrics & Gynecology Morning Report (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Obstetrics & Gynecology Morning Report (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,500,000 تومان

750,000 تومان
افزوده شد
٪50
Surgery Morning Report (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Surgery Morning Report (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,500,000 تومان

750,000 تومان
افزوده شد
٪50
Atlas of Anatomy 4th Edition (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Atlas of Anatomy 4th Edition (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

2,000,000 تومان

1,000,000 تومان
افزوده شد
٪50
First Aid for the USMLE Step 3, Fifth Edition 5th Edition (کیفیت معمولی)

First Aid for the USMLE Step 3, Fifth Edition 5th Edition (کیفیت معمولی)

1,200,000 تومان

600,000 تومان
افزوده شد
٪50
USMLE Step 2 Secrets 5th Edition202 (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

USMLE Step 2 Secrets 5th Edition202 (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,200,000 تومان

600,000 تومان
افزوده شد
٪50
Step by Step Hair Transplantation  (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Step by Step Hair Transplantation (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,000,000 تومان

500,000 تومان
افزوده شد
٪50
Oxford Handbook of Clinical Medicine 10e (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Oxford Handbook of Clinical Medicine 10e (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,900,000 تومان

950,000 تومان
افزوده شد
٪50
Minimally Invasive Dental Implant Surgery (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Minimally Invasive Dental Implant Surgery (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,560,000 تومان

780,000 تومان
افزوده شد
٪50
Mosby’s Review for the NBDE Part I 2nd Edition (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Mosby’s Review for the NBDE Part I 2nd Edition (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,700,000 تومان

850,000 تومان
افزوده شد
٪50
Human Diseases 5th Edition  (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Human Diseases 5th Edition (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,200,000 تومان

600,000 تومان
افزوده شد
٪50
Medical Microbiology 9th Edition (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Medical Microbiology 9th Edition (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,700,000 تومان

850,000 تومان
افزوده شد
٪50
Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

2,000,000 تومان

1,000,000 تومان
افزوده شد
٪50
Orthodontic Therapy: Fundamental Treatment Concepts (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Orthodontic Therapy: Fundamental Treatment Concepts (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,100,000 تومان

550,000 تومان
افزوده شد
٪50
Ingle’s Endodontics (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Ingle’s Endodontics (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,600,000 تومان

800,000 تومان
افزوده شد
٪50
Cecil Essentials of Medicine (Cecil Medicine) 10th Edition  (کیفیت معمولی)

Cecil Essentials of Medicine (Cecil Medicine) 10th Edition (کیفیت معمولی)

1,400,000 تومان

700,000 تومان
افزوده شد
٪50
Surgery Essence (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Surgery Essence (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,960,000 تومان

980,000 تومان
افزوده شد
٪50
An Insider’s Guide to Clinical Medicine (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

An Insider’s Guide to Clinical Medicine (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,400,000 تومان

700,000 تومان
افزوده شد
٪50
Thieme Test Prep for the USMLE®: Pathology Q&A(کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Thieme Test Prep for the USMLE®: Pathology Q&A(کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,100,000 تومان

550,000 تومان
افزوده شد
٪50
Robbins Essential Pathology (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Robbins Essential Pathology (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,300,000 تومان

650,000 تومان
افزوده شد
٪50
Robbins Essential Pathology (کیفیت چاپ معمولی)

Robbins Essential Pathology (کیفیت چاپ معمولی)

1,200,000 تومان

600,000 تومان
افزوده شد
٪50
The APhA Complete Review for the FPGEE 2nd Edition(کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

The APhA Complete Review for the FPGEE 2nd Edition(کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,500,000 تومان

750,000 تومان
افزوده شد
٪50
Master Techniques in Facial Rejuvenation 2nd Edition (کیفیت چاپ معمولی)

Master Techniques in Facial Rejuvenation 2nd Edition (کیفیت چاپ معمولی)

500,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪50
Dermal Fillers for Facial Harmony (کیفیت چاپ معمولی)

Dermal Fillers for Facial Harmony (کیفیت چاپ معمولی)

500,000 تومان

250,000 تومان
افزوده شد
٪50
Lippincott® Illustrated Reviews: Physiology (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Lippincott® Illustrated Reviews: Physiology (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

600,000 تومان

300,000 تومان
افزوده شد
٪50
Lippincott® Illustrated Reviews: Anatomy (کیفیت چاپ معمولی)

Lippincott® Illustrated Reviews: Anatomy (کیفیت چاپ معمولی)

380,000 تومان

190,000 تومان
افزوده شد
٪50
BRS – Physiology (کیفیت چاپ معمولی)

BRS – Physiology (کیفیت چاپ معمولی)

340,000 تومان

170,000 تومان
افزوده شد
٪50
BRS- Gross Anatomy (کیفیت چاپ معمولی)

BRS- Gross Anatomy (کیفیت چاپ معمولی)

340,000 تومان

170,000 تومان
افزوده شد
٪50
Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,700,000 تومان

850,000 تومان
افزوده شد
٪50
Step-Up to Medicine (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Step-Up to Medicine (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,300,000 تومان

650,000 تومان
افزوده شد
٪50
Prp and Microneedling in Aesthetic Medicine (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Prp and Microneedling in Aesthetic Medicine (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

800,000 تومان

400,000 تومان
افزوده شد
٪50
Lippincott® Illustrated Reviews: Physiology(کیفیت چاپ معمولی)

Lippincott® Illustrated Reviews: Physiology(کیفیت چاپ معمولی)

380,000 تومان

190,000 تومان
افزوده شد
٪50
Oxford Textbook of Obstetrics and Gynaecology (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Oxford Textbook of Obstetrics and Gynaecology (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,960,000 تومان

980,000 تومان
افزوده شد
٪50
First Aid for the USMLE Step 1 2021, Thirty First Edition

First Aid for the USMLE Step 1 2021, Thirty First Edition

1,100,000 تومان

550,000 تومان
افزوده شد
٪50
First Aid Cases For The Usmle Step 1 (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

First Aid Cases For The Usmle Step 1 (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,100,000 تومان

550,000 تومان
افزوده شد
٪50
Handbook of Multiple Choice Questions (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Handbook of Multiple Choice Questions (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

1,100,000 تومان

550,000 تومان
افزوده شد
٪50
Dermal Fillers for Facial Harmony (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Dermal Fillers for Facial Harmony (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

600,000 تومان

300,000 تومان
افزوده شد
٪50
BRS – Physiology (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

BRS – Physiology (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

600,000 تومان

300,000 تومان
افزوده شد
٪50
BRS- Gross Anatomy (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

BRS- Gross Anatomy (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

600,000 تومان

300,000 تومان
افزوده شد
٪50
BRS – Biochemistry Molecular Biology & Genetics

BRS – Biochemistry Molecular Biology & Genetics

600,000 تومان

300,000 تومان
افزوده شد
٪50
Botulinum Toxin for Facial Harmony (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Botulinum Toxin for Facial Harmony (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

600,000 تومان

300,000 تومان
افزوده شد
٪50
Lippincott® Illustrated Reviews: Anatomy (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

Lippincott® Illustrated Reviews: Anatomy (کیفیت چاپ سوپرپیکسل)

600,000 تومان

300,000 تومان